KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU

Vážení rodiče,
díky situaci, která stále panuje,proběhne i letos zápis bez osobní účasti dětí. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se
doručí do školy v době od 12.4. do 21.4. 2020. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Zápis se týká:

 • předškolních dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
 • dětí, jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy gwzmh7c
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy.
Toto je znění zákona.

Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo přímo do  schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. 

K zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • prostou kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  (v případě předčasného zápisu, popř. je-li dítěti vydáno)

Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházkypředloží zákonný zástupce:

 • žádost o odklad
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení lékaře

Vážení rodiče, minulý týden 16.-18.3.2021 navštívila naše on-line vyučování Česká školní inspekce. Jednalo se o tematickou inspekci zaměřenou na distanční vzdělávání žáků. Inspektoři navštívili u každé vyučující dvě – tři vyučující hodiny. Hospitace proběhly v těchto ročnících a předmětech: 1.ročník: ČJ, MA, PRV, 2.ročník: ČJ, MA, PRV, 3. ročník ČJ, MA, 4.ročník ČJ, MA. Inspekce vyhodnotila vedení distanční výuky u všech pedagožek jako kvalitní, při prezentaci učiva jsou využívány obrazové materiály a jiné pomůcky, jsou v dostatečné míře využívány mezipředmětové vztahy. Byla vyzdvižena velká výhoda naší málotřídní školy v nízkém počtu žáků, žáci byli pochváleni jako aktivní, soustředící se a spolupracující. Díky 100% zapojení všech žáků je distanční výuka na velmi dobré úrovni, tematické plány učiva jsou plněny a učivo není potřeba redukovat. Počet hodin on-line výuky byl zhodnocen jako zcela dostatečný. Nové metodické doporučení MŠMT (viz níže) uvádí počet hodin distanční výuky dokonce nižší než na naší škole.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO VÁS: Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví | edu.cz

Níže se můžete seznámit s Tematickou zprávou ČŠI „Distanční vzdělávání v základních a středních školách“ – z této zprávy jednoznačně vyplývá, že úroveň distančního vzdělávání na málotřídních školách vykazuje velké zlepšení od jara 2020 a je na velmi dobré úrovni.

TZ_Distancni-vzdelavani-v-ZS-a-SS_brezen-2021.pdf (csicr.cz

PROBĚHNOU OD ČVRTKA 1.4. DO PONDĚLÍ 5.4.2021. V týdnu 29.-31.3. nebudete odevzdávat školní práci, vše odevzdáte až po Velikonocích ve čtvrtek 8.4. Všem přejeme klidné prožití velikonočních svátků, hlavně hodně zdraví a pozitivního myšlení! Když vše půjde dobře, třeba se po Velikonocích už potkáme ve škole. Sledujte web a informace. Kolektiv ZŠ a MŠ

MOC PROSÍM RODIČE, ABY SE SNAŽILI OMEZIT HLUKY A ZVUKY V MÍSTNOSTI, KDE SE DÍTĚ UČÍ, JE VŠE HODNĚ SLYŠET. DĚKUJI.

ANGLIČTINA: SPOLEČNĚ PRO 1.-2.ROČNÍK- každý den si pusť jedno video se Stevem a poslechni si anglickou písničku

 Výuková videa | English Club - angličtina pro děti se SVP (english-time.eu)

1.ročník

VÁŽENÍ RODIČE, INFORMACE O NÁSTUPU DO ŠKOLY 12.4.  A K TESTOVÁNÍ BUDOU NA WEBU ZÍTRA ODPOLEDNE (DOPOLEDNE MÁME PORADU). ŠKOLNÍ DRUŽINA I JÍDELNA BUDE MÍT PROVOZ JAKO OBVYKLE, KROUŽKY TAKÉ.

7.4. Slabikář čti str. 91,splň úkoly, podívej se na video Slabikář (28.) str. 88 - dy, ty, ny, di, ti, ni - YouTube, písanka str. 30 (ž), Matematika Alter str.14 a 15 (geometrie- rýsujeme ořezanou tužkou č.3 nebo pentilkou podle pravítka)

6.4. Slabikář čti str. 90, splň úkoly, podívej se na video 1. TŘÍDA | 03 – ČJ: Dy, ty, ny – di, ti, ni - YouTube, písanka str.29 (Č), Matematika Alter dokonči str. 13, trénuj sčítání do 20 s přechodem desítky zpaměti, úkol 13/4 napiš a spočítek do sešitu

31.3. Slabikář čti str. 88-89 (dě, tě, ně), písanka str.27-28 (B,č), MA Alter str.12 dokonči, 12/3 do S. Čti nějakou svou knihu. Nakresli do velkého sešitu velikonoční kraslici a ozdob ji podle svého vkusu. Poslechni si a zazpívej písničku Když jsem já sloužil: Když jsem já sloužil - Písničky pro děti a nejmenší - YouTube

Velikonoční tvoření pro zájemce (lze stáhnout odkaz s omalovánkami a různým tvořením): velikonoční pomlázka | NOVADIDA

METODICKÝ POSTUP : Brzy začneme počítat příklady s přechodem přes deset. Pokusím se vám takto vysvětlit metodický postup.

6 + 5 =            Nejprve dopočítáváme do 10. "6 a kolik je 10? 4." 4 zapíšeme pod pětku, protože ji budeme dále rozkládat. "5 tedy rozložíme na 4 a 1." Nyní počítáme příklad s rozloženým číslem 5.             6 + 4 + 1 = . "6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11, 6 + 5 = 11"

29.-30.3.  ČJ Slabikář str.86-87 (trénujeme čtení slov s ď, ť, ň), VY_32_INOVACE_Šev_II_19 SLABIKÁŘ 19 – Ď, Ť, Ň - ppt stáhnout (slideplayer.cz), písanka str.25-26 (písmeno b Bobyho škola - Písanka - Písmeno B - YouTube, MA Alter str.10-11, 11/3 do sešitu, opisuj celý příklad, malý PS Ma str.18-19, AJ VELIKONOČNÍ PÍSNIČKA How many eggs in the Easter basket? - Bing video, velikonoční slovíčka a obrázky do aj Easter game – Veselá Chaloupka (vesela-chaloupka.cz)

25.2. ÚKOLY DO NEDĚLE: ČJ Slabikář str.84 (čti každý den 2x), str.85 (úkol na pátek), Písanka str. 22,23,24 (čtvrtek, pátek, víkend), ze str. 84 vyber tři věty a opiš je krasopisně do sešitu,

MA Alter str.7/4 do S, str.8-9 /pátek+víkend) na str. 9 rýsuj s pravítkem!, 8/5 do S, malý PS str. 17

24.2.ČJ - Slabikář str.83, dokonči poslední úkol, Písanka str. 21 (velké písmeno T) Bobyho škola - Písanka Písmeno T - YouTube, úkoly: ČTEME SLOVA PODLE OBRÁZKŮ (websnadno.cz), MATEMATIKA malý PS str.17 (rozklady čísel, počítání přes desítku) ÚKOL: Na čtvrtek si připrav dětskou knihu, kterou si sám čteš, něco nám o ní pověz (jak se jmenuje, kdo ji napsal a o čem je) a připrav si k přečtení krátký úryvek, který nám přečteš (cca 5-10 vět)

 

2.ročník

VÁŽENÍ RODIČE, INFORMACE O NÁSTUPU DO ŠKOLY 12.4.  A K TESTOVÁNÍ BUDOU NA WEBU ZÍTRA ODPOLEDNE (DOPOLEDNE MÁME PORADU). ŠKOLNÍ DRUŽINA I JÍDELNA BUDE MÍT PROVOZ JAKO OBVYKLE, KROUŽKY TAKÉ.

8.4. Úkoly jsou do neděle!  ČJ - prac.seš. 2.díl str.5 celá, ČJ učebnice str. 64/10 opiš a do závorky piš tvar, kterým sis slovo zdůvodnil např. mořský břeh (dva břehy). str.64/11 opiš, doplň písmena a znaménka podle druhu věty, ČÍTANKA čti str.114-115, uč se báseň, písanka str.14

Matematika Násobení osmi str. 20-21, procvičuj ústně násobení a dělení do sedmi, procvičuj v programu Silcom Malá násobilka, malý PS 2.díl str.24-25

7.4. ČJ - prac.sešit 2.díl str.4 celá, Čítanka čti str.112-113, nauč se jednu báseň (Apríl-Opička), do S napiš cvičení ze str.113 Co způsobil pravopis. Písanka str.13. Matematika Alter str.19 nauč se, malý PS str.22-23

6.4. ČJ - učebnice str.63/písemně do S cv.3 a 6 (ve cv.6 piš věty rozkazovací a k tomu větu oznamovací - Vpravo hleď. Já hledím. atd.)

MA Alter str.18 dokonči, malý PS str.21-22

Čítanka čti str.112, 

31.3. ČJ - malý PS str.32-33 Začínáme se učit hlásky, které jinak slyším a jinak píšu. Ze strany 32 si udělej zápis do školního sešitu (nadpis, které hlásky jinak slyšíme a píšeme a tři přiklady slov i sjejich jiným tvarem), str. 33 vyplň a cvičení 3 vypracuj se školního sešitu.

ČTENÍ: Čti svou knihu. Čítanka čti str.110-111, říkanku ze str. 111 (Nápisy na kraslicích) opiš do sešitu do čtení. Nakresli do sešitu čtení velikonoční kraslici a ozdob ji podle svého vkusu. Poslechni si a zazpívej písničku Když jsem já sloužil: Když jsem já sloužil - Písničky pro děti a nejmenší - YouTube

Velikonoční tvoření pro zájemce (lze stáhnout odkaz s omalovánkami a různým tvořením): velikonoční pomlázka | NOVADIDA

MA Alter str.17 dokonči. Trénuj násobení a dělení do sedmi ústně. Malý PS udělej str.19-20

Metodika zaokrouhlování:

ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10   ≐ ČTI: "JE ZAOKROUHLENO NA"

Dvojciferné číslo končí na 1,2,3,4 – zaokrouhluji směrem dolů

Dvojciferné číslo končí na 5,6,7,8,9 – zaokrouhluji směrem nahoru

12 ≐ 10, 15 ≐ 20, 36 ≐ 40, 32 ≐ 30, 98 ≐ 100, 81≐ 80

 

29.-30.3. ČJ pracovní list Hrátky s abecedou, všechny úkoly, písanka str.11-12, čtení - čti vlastní knihu, kdo mi neodevzdal čtenářský deník, odevzdá ho se zapsanými knihami po Velikonocích (každý měsíc máte mít zapsanou jednu knihu), MA Alter str.16, trénuj násobení a dělení 1-7 na programu Silcom, malý PS str.17-18, AJ VELIKONOČNÍ PÍSNIČKA How many eggs in the Easter basket? - Bing video, velikonoční slovíčka a obrázky do aj Easter game – Veselá Chaloupka (vesela-chaloupka.cz)

25.3. ÚKOLY DO NEDĚLE: ČJ - str.61/1 a,b,c písemně do sešitu napiš POPIS JARA (co se na jaře děje s přírodou, atd.), pracovní sešit str.47-50 udělej si strany v pátek a o víkendu (ale odevzdáte až po Velikonocích),  MA opakuj polopřímky, ALTER STR. 15, 14/5 a 15/2 do S, čtení z čítanky: str.108-109

24.3. MA Alter POLOPŘÍMKY str.5 procvičuj, str.13/procvičuj a dokonči cv.13, malý PS 2.díl str.15-16, ČJ PS str.46, písanka str.10, čtení str.107

 

Společnost SILCOM:

Vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol Vám zasíláme přístupový PIN pro žáky školy. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má škola zakoupené v on-line verzi.

PIN: P7RG

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.

Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.

1.ročník - procvičuje on-line Matematiku pod vodou, Geometrii 1

2.ročník - procvičuje on-line Násobilku a Geometrii 1 a 2

Dále procvičujte dle vlastního výběru.

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

 • Předávám odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli,

který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

 • Doporučuji si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost......viz další odkaz:

              https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU