Konzultace ohledně prospěchu a chování žáků se uskuteční ve čtvrtek 6.5. od 14.30 do 15.30, případně po telefonické domluvě. Konzultace budou probíhat jednotlivě. Respirátor při vstupu do školy nutností.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 11.května 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 10. do 11.května. Žádost o přijetí a Zápisní list pošlete poštou nebo vhoďte přímo do schránky školy. Děkujeme.

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do MŠ je stanoven na 31.5.2021. 

Potřebné formuláře: 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

ZÁPISNÍ LIST PRO MŠ

DESATERO RAD PŘED VSTUPEM DO MŠ

Od 3.5. testování pouze 1x týdně.

Od 12.4. se otevírá MŠ pouze pro předškoláky. 1.-5.ročník nastupují všichni, družina bude v provozu.

Pro všechny žáky rouška či respirátor nutné, v MŠ mít nemusí. 

Testování dětí: Zhlédněte video a ničeho se nebojte, společně to zvládneme! :-)

jak na to ve škole | testování.edu.cz

MŠ (pondělí a čvtrtek)- rodiče (musíte mít respirátor!) ráno po příchodu obdrží od p.učitelky test, provedou dítěti výtěr z nosu a dle pokynů provedou otestování. Dítě čeká s nasazenou rouškou. Po 15 min, pokud dítě bude negativní, rodiče odchází. Při pozitivním výsledku odchází rodiče s dítětem a informují svou lékařku, musí provést PCR test. O dalším budete informováni přímo v MŠ.

ZŠ (pondělí a čtvrtek)

1.fáze 7.15 do školy přichází děti 1.-2.ročníku (přijďte přesně!)

2.fáze 7.30 do školy přichází děti 3.-5.ročníku. (přijďte přesně!)

Proběhne testování dle pokynů učitelky. V případě pozitivního testu voláme rodiče a ti jsou povinni si dítě co nejrychleji vyzvednout. Musíte provést PCR test. O dalším budete informováni přímo v ZŠ.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU

Vážení rodiče,
díky situaci, která stále panuje,proběhne i letos zápis bez osobní účasti dětí. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se
doručí do školy v době od 12.4. do 21.4. 2020. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Zápis se týká:

 • předškolních dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
 • dětí, jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy gwzmh7c
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy.
Toto je znění zákona.

Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo přímo do  schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. 

K zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • prostou kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  (v případě předčasného zápisu, popř. je-li dítěti vydáno)

Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházkypředloží zákonný zástupce:

 • žádost o odklad
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení lékaře
Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU